Contact us

Savi Gems,
Nemi Nagar,  Manish Marg, 
Jaipur -302021
Rajasthan
INDIA
 
Tel:      0091 141 402 3597
           
Cell:    0091 98290 61953 (Sadhana)
           0091 98290 54597 (Vinod)
           
We are also available on WhatsApp
 
Email   info@savigems.com